ഗാസയിലെ ഹമാസിന്റെ തടങ്കലിൽ നിന്നും പട്ടാളക്കാർ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ