സാബു ജേക്കബ് വെളിപ്പെടുത്തിയ, കേട്ടാൽ കേരളം ഞെട്ടുന്ന ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ

| SABU JACOB | Twenty20