പിസിയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ഈ ഉറഞ്ഞുതുള്ളല്‍ തങ്ങളുടെ നിഗൂഢവ്യാപാരങ്ങള്‍ പൊതുജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിലുള്ള രോഷമോ?

പിസിയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ഈ ഉറഞ്ഞുതുള്ളല്‍ തങ്ങളുടെ നിഗൂഢവ്യാപാരങ്ങള്‍ പൊതുജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിലുള്ള രോഷമോ?