മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പോരാട്ടവീര്യം തകര്‍ത്തതിനു പിന്നിലെ ക്രൂരസത്യങ്ങള്‍ ഇതാണ്....