മതതീവ്രവാദത്തെ ആട്ടില്‍തോലണിയിക്കുന്ന താലിബാന്‍ സ്‌നേഹികള്‍