യാക്കോബായ - ഓർത്തഡോക്സ് സഹോദരങ്ങളെ, ഹാഗിയ സോഫിയ ഒരു താക്കീത്