യേശുക്രിസ്തു എങ്ങിനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാകുന്നത്?