കോലം കത്തിച്ച് സഭയെ ഒറ്റികൊടുക്കുന്ന യൂദാസുമാരെ എന്തു ചെയ്യണം?

കോലം കത്തിച്ച് സഭയെ ഒറ്റികൊടുക്കുന്ന യൂദാസുമാരെ എന്തു ചെയ്യണം? | Kanathathum Kelkathathum | Shekinah