മത്സ്യതൊഴിലാളികളെ തുറുങ്കിലടച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പിഴ വെളുക്കുമോ? ക്രൂരത കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുമോ?