മിണ്ടേണ്ടവരെ മിണ്ടിക്കാതിരുന്നാല്‍...ഫോണിലൂടെ വരും മറുപടി