വെറും 3 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ വിവരം വെച്ച് ബൈബിൾ പൊട്ടക്കഥയെന്ന വിവരക്കേടു പറയുന്നവരെ കുറിച്ച്

വെറും 3 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ വിവരം വെച്ച് ബൈബിൾ പൊട്ടക്കഥയെന്ന വിവരക്കേടു പറയുന്നവരെ കുറിച്ച്|Shekinah