എത്ര വേഗമാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രീണനത്തിന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്നത് ?