വഴിതെറ്റിയ മെത്രാന്മാര്‍ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഉപദേശം