ഭീകര പ്രവർത്തനവും മത വിശ്വാസവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ