അബദ്ധപാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നവരോടും മായം കലര്‍ത്തുന്നവരോടും സത്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ധ്യാനഗുരു