നിരപരാധികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഗാസയിലെ ആശുപ്രത്രിയില്‍ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൂട്ടിയത്

HAMAS | GAZA | AL SHIFA HOSPITAL