തിരുവസ്ത്രം ധരിച്ച ചിലർക്ക് ദിവ്യബലിയേക്കാൾ വലുത് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളൊ ?