നിരോധിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല, മറ്റെന്തോ ആണത്രേ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തേ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത്?