ഹമാസിനു ചെണ്ടകൊട്ടി ഇറാന് കുരവയിട്ട മാധ്യമ തള്ളുകാര്‍ മാളങ്ങളിലൊളിച്ചതിന്റെ കാരണം