ഈസാ ദൈവമല്ലെന്നു നിങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ചോളൂ... പക്ഷേ യേശു ദൈവം അല്ല എന്നു പറഞ്ഞാല്‍...