സഭയെ പഴിക്കുന്നവരേ കേൾക്കൂ.. പി ടി യോടു പോരടിച്ചത് സഭയല്ല; ഇടുക്കിയിലെ ജനമാണ്