കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ക്കെതിരെ അടിച്ച വടിയെടുത്ത് ക്രൈസ്തവര്‍ക്കെതിരെ വീശുന്ന കേരളത്തിലെ വിദ്വാന്മാര്‍