ഭാരതം ഹൈന്ദവ ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രമായി തന്നെ തുടരണമെന്നത് ദൈവനിശ്ചയമോ?

ഭാരതം ഹൈന്ദവ ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രമായി തന്നെ തുടരണമെന്നത് ദൈവനിശ്ചയമോ?