നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തിനു മുമ്പില്‍ മാപ്പുപറയിക്കാനുള്ള തന്ത്രം വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍

നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തിനു മുമ്പില്‍ മാപ്പുപറയിക്കാനുള്ള തന്ത്രം വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള്‍