എമ്പറര്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍ തട്ടിപ്പു കൂടാരത്തിലെ മാരക ഭോഷത്തങ്ങള്‍. കുഴിയില്‍ ചാടിയവര്‍ ഇനി കരകയറുമോ?