രാജ്യത്തെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന മണിപ്പൂര്‍ കലാപവും കേരള ക്രൈസ്തവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന മണിപ്പൂർ ക്രൈസ്തവരും