സിപിഎം മുഖപത്രം അലറലോട് അലറല്‍. ആലഞ്ചേരി പിതാവ് വിരണ്ടോടുമോ?