ജാള്യംമറയ്ക്കാന്‍ മാര്‍പാംപ്ലാനി കളംമാറിച്ചവിട്ടുന്നു എന്നാരോപിക്കുന്നവരോട്