തോമ്മാശ്ലീഹാ കേരളത്തില്‍ വന്നിട്ടില്ല എന്നു സ്ഥാപിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കുകഴിയും?

തോമ്മാശ്ലീഹാ കേരളത്തില്‍ വന്നിട്ടില്ല എന്നു സ്ഥാപിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കുകഴിയും? | Kanathathum Kelkathathum