സമുദായത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ക്രൈസ്തവ മാരണ ബില്ലുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടോ?