ശപിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുമോ? ശാപം ഏൽക്കുമോ?

ശപിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുമോ? ശാപം ഏൽക്കുമോ?