മുസ്ലീം മതപണ്ഡിതര്‍ മുസലിയാരെ തിരുത്തുന്നില്ല. ഇതുതന്നെയാണോ ഇസ്ലാം?

മുസ്ലീം മതപണ്ഡിതര്‍ മുസലിയാരെ തിരുത്തുന്നില്ല. ഇതുതന്നെയാണോ ഇസ്ലാം?