ക്രൈസ്തവരുടെ 'തല' ചവിട്ടി തേയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരുടെ മേൽ ബൂമറാങ്ങ് ആയി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം...