സല്‍മാന്‍ റുഷ്ദി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുവോ നൂപുര്‍ ശര്‍മ എത്ര നാള്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്?

സല്‍മാന്‍ റുഷ്ദി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുവോ നൂപുര്‍ ശര്‍മ എത്ര നാള്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്?