ഈ വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നതിനു ചെവി കൊടുക്കരുതേ..

ഈ വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നതിനു ചെവി കൊടുക്കരുതേ..