പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ ഒരു റാത്തല്‍ മാംസത്തിനായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നവർ