ഭീകരതയ്ക്കു മതമില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് എത്രനാള്‍ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കും?