ആ ബൈബിളുകള്‍ ബൈഡന്റെയും കമലയുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ?