സഭയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാന്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പണിയെടുത്ത പോരാളി ജോമോന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ജലീല്‍ മാത്രമോ?

സഭയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാന്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പണിയെടുത്ത പോരാളി ജോമോന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ജലീല്‍ മാത്രമോ?