പലസ്തീനിലെ മാടപ്രാവുകള്‍: ക്രൂരന്മാരുടെ തോക്കിനു മുമ്പില്‍ അവര്‍ക്കു കല്ലുകള്‍ മാത്രം!