കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ അടിത്തറ തകർത്ത ടയർ ലോബിയുടെ വഞ്ചന