ക്ഷുദ്രജീവികള്‍ക്കുള്ള പരിഗണനപോലും കര്‍ഷകര്‍ക്കു നല്‍കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്

ക്ഷുദ്രജീവികള്‍ക്കുള്ള പരിഗണനപോലും കര്‍ഷകര്‍ക്കു നല്‍കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്