കുര്‍ബാനയര്‍പ്പണത്തിലെ ചില ചുവടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ധിക്കാരം തുടര്‍ന്നാല്‍..

കുര്‍ബാനയര്‍പ്പണത്തിലെ ചില ചുവടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ധിക്കാരം തുടര്‍ന്നാല്‍..