ലവ്ജിഹാദും നാര്‍ക്കോജിഹാദും ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞാല്‍...