കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടോ കരിങ്കള്ളംകൊണ്ടോ തുറമുഖം നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഗീബൽസ് തോൽക്കും ഈ സർക്കാരിനു മുന്നിൽ