ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയ താലിബാന് പിന്തുണ കേരളത്തിൽ നിന്നോ?