ദേവസഹായം പിള്ളക്കെതിരെയുള്ള വിരുദ്ധപ്രചാരണത്തിനു പിന്നില്‍?