ദൈവേഷ്ടമായാൽ കത്തി കയറ്റും! ജീവനെടുക്കും പ്രസംഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനാരുമില്ലേ?