വലിയദുരന്തത്തിലേക്കുള്ള വെള്ളംഒഴുകിയെത്തുന്നു. നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുള്ള വഞ്ചനതിരുത്താന്‍ ആരുമില്ലേ?