ലവ് ജിഹാദ്, നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് - വാക്കിലല്ല പ്രശ്നം!